دسته: آدرس جلسات

خرداد 10
آدرس جلسان ناحیه 7

جلسات حضوری و مجازی هرمزگان،فارس،بوشهر،خوزستان و قسمتی از کرمان شماره تلفن ماندگار…

خرداد 10
آدرس جلسات ناحیه 6

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان صبح معلم مشهد (حضوری) جلسه کامیابی…

خرداد 09
آدرس جلسات ناحیه 5

حضوری و مجازی کرمان و سیستان بلوچستان نور زاهدان (مجازی) کامیابی سیرجان (حضوری) ایده…

خرداد 08
آدرس جلسات ناحیه سه

جلسات انجمن کم درامدان گمنام ناحیه سه حضوری و مجازی استان اصفهان،شهرکرد،آباده   آرامش…

اسفند 05
آدرس جلسات نواحی ua ایران

لیست آدرس جلسات براساس نواحی9 گانه انجمن کم درآمدان گمنام ایرانحضوری و مجازی 2-ناحیه…

اسفند 05
آدرس جلسات ناحیه 8

آدرس جلسات کم درآمدان گمنام ناحیه هشت شامل 22 جلسه می باشد که شامل 16 جلسه حضوری و 6…