سوالات پر تکرار

به انجمن کم درآمدان گمنام خوش آمدید

انجمن کم درآمدان گمنام انجمن است بر پایه دوازده قدم ، متشکل ازمردان و زنانی است که برای بهبودی خود و دیگران گردهم می آیند تا از کم درآمدی رها شوند .

کم درآمدی شامل موارد بسیاری است که همه آنها مربوط به پول نیست. در حالی که مشهودترین پیامد آن ، عدم توانایی تأمین نیازهای فرد ، از جمله نیازهای آتی است ، و همچنین در عدم توانایی در پذیرفتن خود و بیان توانایی ها و شایستگی هایمان است. که مربوط به کم کاری ، یا کم گذاشتن است ، صرف نظر از اینکه چقدر پول در می آوریم.

ابزارهای UA شامل ابزارهای بهبودی است که امتحان خود را پس داده اند و در دوازده مورد فراهم شده است. اعضای UA همچنین از ابزارهای اضافی – چه به صورت جداگانه و چه با یاران عملکردی – برای حمایت از اقداماتی است که زندگی را پربار کرده و آرامش ایجاد می کند .

پیشنهاد میشود به سوالات آیا شما یک کم درآمد هستید را پاسخ داده و در شش جلسه شرکت کنید تا متوجه شباهت با اعضا شوید.