آخرین اخبار انجمن کم درآمدان گمنام ایران

آخرین گزارش نواحی و شورای انجمن کم درآمدان گمنام ایران

گزارش 58 شورای منطقه ایران سال 1400  دانلود

گزارش 61 شورای منظقه ایران سال 1400   دانلود

گزارش 64 شورای منظقه ایران سال 1401   دانلود