بلاگ

خرداد 10
آدرس جلسات ناحیه 9

جلسات مجازی و حضوری استان یزد   نگرش نو یزد (مجازی) یزد1 (حضوری) یزد2 (حضوری)…

خرداد 10
آدرس جلسان ناحیه 7

جلسات حضوری و مجازی هرمزگان فارس بوشهر   گروه ساحل آرامش بانوان خونسرخ (حضوری)…

خرداد 10
آدرس جلسات ناحیه 6

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان جام عسل (حضوری) جلسه کامیابی بجنورد…

خرداد 09
آدرس جلسات ناحیه 5

حضوری و مجازی کرمان و سیستان بلوچستان نور زاهدان (مجازی) کامیابی سیرجان (حضوری) ایده…

خرداد 08
آدرس جلسات ناحیه سه

جلسات انجمن کم درامدان گمنام ناحیه سه حضوری و مجازی استان اصفهان،شهرکرد،آباده  …

خرداد 08
آدرس جلسات ناحیه دو

جلسات نا حیه دو مجازی کم درآمدان گمنام   جلسه تازه واردین (مجازی) سحر خیزان…

اسفند 05
آدرس جلسات نواحی ua ایران

لیست آدرس جلسات براساس نواحی9 گانه انجمن کم درآمدان گمنام ایرانحضوری و مجازی    …

اسفند 05
آدرس جلسات ناحیه 8

آدرس جلسات کم درآمدان گمنام ناحیه هشت شامل 18 جلسه  می باشد که شامل 12 جلسه حضوری و 6…