سوالات پر تکرار

آدرس جلسه : ناحیه پنج

آدرس جلسه: صوغان سرخان جهاد کشاورزی قدیم
روز برگزاری جلسه: دوشنبه
ساعت برگزاری جلسه: 14:30 الی 16:15
مکان برگزاری جلسه:
لینک برگزاری جلسه: ورود به جلسه آنلاین
آدرس بلد یا گوگل مپ جلسه: برای دیدن روی نقشه کلیک کنید