ماه: اسفند 1400

اسفند 05
آدرس جلسات نواحی ua ایران

لیست آدرس جلسات براساس نواحی9 گانه انجمن کم درآمدان گمنام ایرانحضوری و مجازی 2-ناحیه…

اسفند 05
آدرس جلسات ناحیه 8

آدرس جلسات کم درآمدان گمنام ناحیه هشت شامل 22 جلسه می باشد که شامل 16 جلسه حضوری و 6…