سوالات پر تکرار

بانک صدا انجمن ua

 

کم درآمدی یعنی چی؟

فرد کم درآمد در تامین خواسته های زندگی دچار مشکل است و با ترس و ناامیدی زندگی خودرا با اینکه استعداد های زیادی دارد ادامه میدهد و همیشه بدنبال یک غول چراغ جادو است تا زندگی اش یک شبه متحول شود.

چرا ما به یو ای میاییم

بهبودی در یو ای

در یو ای چگونه شروع میکنیم

کم درآمدی چیست؟

وجوه مختلف کم درآمدی

یو ای چگونه کار میکند؟

با استفاده از ابزار های برنامه شما می توانید موفق و کامیاب شوید