سوالات پر تکرار

جلسات حضوری و مجازی فارس،بوشهر،خوزستان و قسمتی از کرمان

شماره تلفن ماندگار آدرس جلسات ناحیه 09170340915

 آدرس جلسات نرم افزار ایتا https://eitaa.com/District7meetingaddress

جلسه باران فراوانی به شکرانه خداوند(حضوری)

جلسه اقدام و عمل اهواز (آقایان و بانوان) شنبه-سه شنبه و پنجشنبه

گروه امید ملاثانی (حضوری)

جنت شیراز (حضوری)

گروه کامیابی جیرفت(حضوری)

چشم انداز رودبار(حضوری)

حاجی آباد جیرفت (حضوری)

چشم انداز اهواز (حضوری)

جلسه آزادی شیراز (آقایان و بانوان)

جلسه باور فراوانی مرودشت (آقایان)

جلسه کامیابی ایذه (آقایان و بانوان) شنبه-دوشنبه و چهارشنبه

جلسات مجازی آنلاین

جلسه مجازی چشم انداز اهواز (مجازی)

توانگران بوشهر (مجازی)

نشریات ظهر (مجازی)