آدرس جلسات ناحیه 6

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان

جام عسل (حضوری)

جلسه کامیابی بجنورد  (حضوری)

فراوانی قوچان (حضوری)

صادقی مشهد (حضوری)

صبح معلم مشهد (حضوری)

فراوانی و کامیابی بابل (حضوری)

جلسه مجازی امامت مشهد (حضوری)

گروه فراوانی و کامیابی گرگان (حضوری)

نظر

  • نظرات بسته شده است.