آدرس جلسات ناحیه 6

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان

 

توانگران (حضوری)

جلسه کامیابی (حضوری)

فراوانی قوچان (حضوری)

صبح صداقت مشهد (حضوری)

فراوانی و کامیابی بابل (حضوری)

جلسه مجازی امامت مشهد (حضوری)

گروه فراوانی و کامیابی گرگان (حضوری)

 

نظر

افزودن دیدگاه