آدرس جلسات ناحیه 6

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان

جام عسل (حضوری)

جلسه کامیابی بجنورد  (حضوری)

فراوانی قوچان (حضوری)

صادقی مشهد (حضوری)

صبح معلم مشهد (حضوری)

فراوانی و کامیابی بابل (حضوری)

گروه فراوانی و کامیابی گرگان (حضوری)

جلسه گوهرشاد (حضوری)

جلسه همیاران بانوان (حضوری)

جلسه شب اندیشه ویژه (حضوری)

جلسه نور تربت (حضوری)

جلسه توانگران فیض آباد (حضوری)

گروه کامیابی کاشمر (حضوری)

هوشیاری صبح بجنورد (حضوری)

گروه سعادت ساری (حضوری)

گروه شفا شاهرود (حضوری)

مسئول آدرس جلسات:

حسین ۰۹۱۵۵۲۲۳۰۰۱

نظر

  • نظرات بسته شده است.