آدرس جلسات ناحیه 5

حضوری و مجازی کرمان و سیستان بلوچستان

نور زاهدان (مجازی)

کامیابی سیرجان (حضوری)

ایده آل شهربابک (حضوری)

شکوفایی بم (حضوری)

باورفراوانی یزد (حضوری)

کامیابی کرمان (حضوری)

آزادی کرمان (حضوری)

امید صوغان (حضوری)

امید و تلاش زرند (حضوری)

هدف بافت (حضوری)

کامیابی جیرفت (حضوری)

قلعه جنگ (حضوری و مجلزی)

معجزه زاهدان (حضوری)