آدرس جلسات ناحیه سه

جلسات انجمن کم درامدان گمنام ناحیه سه

حضوری و مجازی استان اصفهان،شهرکرد،آباده

 

آرامش اصفهان (حضوری)

کوشش هفتون (حضوری)

شفق اصفهان (حضوری)

وحدت زرینشهر (حضوری)

هدف فولادشهر (حضوری)

کامیابی خمینی شهر (حضوری)

امید نجف آباد (حضوری)

جلسه امید فولادشهر (حضوری)

فراوانی آباده (مجازی)

آرامش فولادشهر (مجازی)

جلسه کاشان (مجازی)

درخشش فولادشهر (مجازی)

مهر فولادشهر (مجازی)

گروه ایمان کاشان (مجازی)

مجازی فروغ(مجازی)

باور اصفهان (حضوری ومجازی)

فراوانی شهرکرد (حضوری ومجازی)