literature ua iran

نشریات

نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی UA
نشریات تایید شده کنفرانس UA، در قالب مطالب نوشتاری، گفتاری، تصویری و ضبط شده برای هدف اصلی انتقال پیام بهبودی به افراد در حال عذاب گردآوری می شود. نشریات تایید شده کنفرانس UA توسط اعضای رأی دهنده در کنفرانس جهانی خدمات یو ای ایجاد، توسعه و در نهایت پذیرفته و تایید می شود. کلیه نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی خدمات UA منطبق بر محتوای پیشنهادی که در 12 قدم و 12 سنت موجود در کتاب بزرگ الکلی های گمنام و کتاب گام‌های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام بیان شده است و از آن پیروی می کند.


فهرست نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی UA:

 • کتابچه درباره یو ای
 • پمفلت دوازده قدم و دوازده سنت یو ای
 •  پمفلت نشانه های کم درآمدی
 • ابزارهای یو ای
 • کتاب بزرگ الکلی های گمنام
 • گامهای دوازده گانه و سنت های دوازده گانه
 • کلیه ترجمه های غیر انگلیسی کتاب بزرگ الکلی های گمنام و کتاب گامهای دوازده گانه و سنت های دوازده گانه که به تایید کنفرانس جهانی الکلی های گمنام رسیده باشد

کمیته نشریات دفتر خدمات عمومی یو ای (GSB) در حال توسعه و ایجاد نشریات بیشتر جهت تایید کنفرانس جهانی می باشد و تلاش می کند تا از نشریات غیر رسمی به دور باشد.

 

برخی از اعضای اولیه UA مواد زیر را در ایجاد پایه و اساس برنامه های UA مفید می دانند.
 این مطالب تا کنون به تایید کنفرانس جهانی UA نرسیده اند و بصورت آزاد در دسترس هستند.

 • برگه اهداف و چشم انداز خالی
 • برنامه درآمد UA
 • تراز جنسی قدم 4
 • تراز ترس قدم 4
 • لیست جبران خسارت
 • تراز خشم
 • قالب جلسات مجازی
 • برگه های اهداف
 • راهنمای نوشتاری قدم UA
 • برگه اهداف و چشم انداز
 • تفکر کم درآمدی