یکشنبه ۱۲ آذر ۱۱:۱۲ ق.ظ

بانوان
گروه بانو (مختص بانوان UA) هر روز 10 تا 11:30 قبل ازظهر

ورود


جلسه بسته بانوان کارآفرین (جلسه مختص بانوان است) شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30
گروه بانو (مختص بانوان UA) هر روز 10 تا 11:30 قبل ازظهر

ورود