ماه: خرداد 1401

خرداد 10
آدرس جلسات ناحیه 9

جلسات مجازی و حضوری استان یزد   نگرش نو یزد (مجازی) یزد1 (حضوری) یزد2 (حضوری)…

خرداد 10
آدرس جلسان ناحیه 7

جلسات حضوری و مجازی هرمزگان،فارس،بوشهر،خوزستان و قسمتی از کرمان شماره تلفن ماندگار…

خرداد 10
آدرس جلسات ناحیه 6

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان صبح معلم مشهد (حضوری) جلسه کامیابی…

خرداد 09
آدرس جلسات ناحیه 5

حضوری و مجازی کرمان و سیستان بلوچستان نور زاهدان (مجازی) کامیابی سیرجان (حضوری) ایده…

خرداد 08
آدرس جلسات ناحیه سه

جلسات انجمن کم درامدان گمنام ناحیه سه حضوری و مجازی استان اصفهان،شهرکرد،آباده   آرامش…

خرداد 08
آدرس جلسات ناحیه دو

جلسات نا حیه دو مجازی کم درآمدان گمنام طلوع خورشید (6صبح) جلسه تازه واردین (مجازی) سحر…